Trajnime për ndërmarrësi dhe zhvillim te bizneseve

Rrjeti i Organizatave të Grave Romë, Ashkali dhe Egjiptase - RROGRAEK dhe Qendra Evropiane për Çështje të Minoriteteve ECMI, organizoi disa sesione te trajnimeve ne kuader te projektit “Promovimi i fuqizimit ekonomik të grave Romë, Ashkali dhe Egjiptiane në Kosovë” finansuar nga UN Women/UNDP/EU.

Këto punëtori kishin për qellim ngritjen e kapaciteteve të grave dhe vajzave Romë, Ashkali dhe Egjiptase që kanë potencial dhe ambicie të zhvillojnë bizneset e tyre. Pjesemarreset ishin nga qytetet e Ferizajit dhe Mitrovices. Kompania trajnuese konsulente e kontrajtuar ishte D&D nga Prishtina.

Find us:


web site:
www.rrograek.org
email: info@rrograek.org
Tel: 038 / 735 - 991

Raport Monitorues

Duke u bazuar ne Strategjine  tre vjeçare,  RROGRAEK ka publikuar raporte hulumtuese per çeshtje te rendesishme qe i prekin grate dhe vajzat e reja te komuniteteve Rome, Ashkali dhe Egjiptase ne Kosove. Me poshte mund te gjeni listen e publikimeve te cilat mund t’I shkarkoni.

Shkarko PDF