Trajnime për ndërmarrësi dhe zhvillim te bizneseve

Rrjeti i Organizatave të Grave Romë, Ashkali dhe Egjiptase - RROGRAEK dhe Qendra Evropiane për Çështje të Minoriteteve ECMI, organizoi disa sesione te trajnimeve ne kuader te projektit “Promovimi i fuqizimit ekonomik të grave Romë, Ashkali dhe Egjiptiane në Kosovë” finansuar nga UN Women/UNDP/EU.

Këto punëtori kishin për qellim ngritjen e kapaciteteve të grave dhe vajzave Romë, Ashkali dhe Egjiptase që kanë potencial dhe ambicie të zhvillojnë bizneset e tyre. Pjesemarreset ishin nga qytetet e Ferizajit dhe Mitrovices. Kompania trajnuese konsulente e kontrajtuar ishte D&D nga Prishtina.

Find us:


web site:
www.rrograek.org
email: info@rrograek.org
Tel: 038 / 735 - 991

Takimi në Gjakovë RROGRAEK me përfaqësuesit e të rinjve

Më 31 Gusht 2018, RROGRAEK-u së bashku me përfaqësuesit e grupit të të rinjve për avokim nga komuna e Gjakovës, mbajtën një takim lidhur me situatën e dhunës në familje tek komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian në komunën e Gjakovës. Takimi u mbajt në zyrat e “OJQ Prosperiteti”. Të pranishëm ishin tre përfaqësues nga mekanizmat relevant për trajtimin e rasteve të dhunës në familje, Z. Kristë Gjokaj - përfaqësues i Policisë, Z. Agim Pula – Mbrojtës i Viktimave dhe Znj. Sakibe Doli – përfaqësuese e strehimores për viktimat e dhunës në familje në komunën e…