Rrjeti i organizatave të Grave Rome, Ashkali dhe Egjiptase të Kosovës
The Network of Roma, Ashkali and Egyptian Women Organizations of Kosovo
E kosovake Romane, Ashkaliengre thaj Egipqanengre Djuvlengro Organisacierngri Kedin

Misioni

Mision i RROGRAEK është përkrahja, integrimi dhe promovimi i të drejtave të grave dhe vajzave të komuniteteve Rome, Ashkali dhe Egjiptase në Kosovë. RROGRAEK-u e realizon këtë qëllim permes shkëmbimit të përvojës dhe informatave, partneritetit, rrjetëzimit, hulumtimeve dhe avokimit.

 

Find us:


web site:
www.rrograek.org
email: info@rrograek.org
Tel: 038 / 735 - 991

Raport Monitorues

Duke u bazuar ne Strategjine  tre vjeçare,  RROGRAEK ka publikuar raporte hulumtuese per çeshtje te rendesishme qe i prekin grate dhe vajzat e reja te komuniteteve Rome, Ashkali dhe Egjiptase ne Kosove. Me poshte mund te gjeni listen e publikimeve te cilat mund t’I shkarkoni.

Shkarko PDF