Rrjeti i organizatave të Grave Rome, Ashkali dhe Egjiptase të Kosovës
The Network of Roma, Ashkali and Egyptian Women Organizations of Kosovo
E kosovake Romane, Ashkaliengre thaj Egipqanengre Djuvlengro Organisacierngri Kedin

Partnerët

Aktualisht, RROGRAEK është në partneritet me Qendrën Evropiane për Çështje të Minoriteteve për implementimin e dy projekteve.

Projekti i parë ka të bëjë me promovimin e fuqizimit ekonomik të grave  Rome, Ashkali dhe Egjptase në Kosovë,  i cili filloi të implementohet nga Janari i 2013-tës,me  kohëzgjatje njëvjeçare. Ky projekt ka për  per qellim rritjen e mundesive per grate te komuniteteve Rome,Ashkali dhe Egjiptase qe te arrine nje pamvaresi ekonomike dhe do te ju  lehtesonte integrimin ne Shoqerine Kosovare

Njeherit ky projekt synon te promovoje fuqizimin ekonomik te grave te komuniteteve Rome,Ashkali dhe Egjiptase permes:

1.Ngitjes se aftesive te  tyre profesionale biznisore.

2.Ngrites se vetedijes institucionale lidhur me situaten socio ekonomike te grave te komuniteteve Rome,Ashkali dhe Egjiptase dhe njeherit edhe synon te avokoj per te ngritur perkrahjen prej institucioneve te nivelit local dhe qendror.

Projekti i dytë ka të bëjë me fuqizimin e shoqërisë civile për pjesëmarrje aktive në procesin e vendim-marrjes përmes dialogut me Institucionet Qeveritare, i cili filloi implementimin që nga dhjetori i 2012-tës, dhe është projekt dy vjeçar.  Projekti ka për qëllim krijimin e kushteve të nevojshme për një dialog konsultativ, sistematik, efektiv,  s’i dhe krijimin e një partneriteti ndërmjet shoqërisë civile dhe institucioneve qeveritare në nivel lokal dhe qëndror.

Find us:


web site:
www.rrograek.org
email: info@rrograek.org
Tel: 038 / 735 - 991

Takimi në Gjakovë RROGRAEK me përfaqësuesit e të rinjve

Më 31 Gusht 2018, RROGRAEK-u së bashku me përfaqësuesit e grupit të të rinjve për avokim nga komuna e Gjakovës, mbajtën një takim lidhur me situatën e dhunës në familje tek komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian në komunën e Gjakovës. Takimi u mbajt në zyrat e “OJQ Prosperiteti”. Të pranishëm ishin tre përfaqësues nga mekanizmat relevant për trajtimin e rasteve të dhunës në familje, Z. Kristë Gjokaj - përfaqësues i Policisë, Z. Agim Pula – Mbrojtës i Viktimave dhe Znj. Sakibe Doli – përfaqësuese e strehimores për viktimat e dhunës në familje në komunën e…