Rrjeti i organizatave të Grave Rome, Ashkali dhe Egjiptase të Kosovës
The Network of Roma, Ashkali and Egyptian Women Organizations of Kosovo
E kosovake Romane, Ashkaliengre thaj Egipqanengre Djuvlengro Organisacierngri Kedin

Partnerët

Aktualisht, RROGRAEK është në partneritet me Qendrën Evropiane për Çështje të Minoriteteve për implementimin e dy projekteve.

Projekti i parë ka të bëjë me promovimin e fuqizimit ekonomik të grave  Rome, Ashkali dhe Egjptase në Kosovë,  i cili filloi të implementohet nga Janari i 2013-tës,me  kohëzgjatje njëvjeçare. Ky projekt ka për  per qellim rritjen e mundesive per grate te komuniteteve Rome,Ashkali dhe Egjiptase qe te arrine nje pamvaresi ekonomike dhe do te ju  lehtesonte integrimin ne Shoqerine Kosovare

Njeherit ky projekt synon te promovoje fuqizimin ekonomik te grave te komuniteteve Rome,Ashkali dhe Egjiptase permes:

1.Ngitjes se aftesive te  tyre profesionale biznisore.

2.Ngrites se vetedijes institucionale lidhur me situaten socio ekonomike te grave te komuniteteve Rome,Ashkali dhe Egjiptase dhe njeherit edhe synon te avokoj per te ngritur perkrahjen prej institucioneve te nivelit local dhe qendror.

Projekti i dytë ka të bëjë me fuqizimin e shoqërisë civile për pjesëmarrje aktive në procesin e vendim-marrjes përmes dialogut me Institucionet Qeveritare, i cili filloi implementimin që nga dhjetori i 2012-tës, dhe është projekt dy vjeçar.  Projekti ka për qëllim krijimin e kushteve të nevojshme për një dialog konsultativ, sistematik, efektiv,  s’i dhe krijimin e një partneriteti ndërmjet shoqërisë civile dhe institucioneve qeveritare në nivel lokal dhe qëndror.

Find us:


web site:
www.rrograek.org
email: info@rrograek.org
Tel: 038 / 735 - 991

Raport Monitorues

Duke u bazuar ne Strategjine  tre vjeçare,  RROGRAEK ka publikuar raporte hulumtuese per çeshtje te rendesishme qe i prekin grate dhe vajzat e reja te komuniteteve Rome, Ashkali dhe Egjiptase ne Kosove. Me poshte mund te gjeni listen e publikimeve te cilat mund t’I shkarkoni.

Shkarko PDF