Rrjeti i organizatave të Grave Rome, Ashkali dhe Egjiptase të Kosovës
The Network of Roma, Ashkali and Egyptian Women Organizations of Kosovo
E kosovake Romane, Ashkaliengre thaj Egipqanengre Djuvlengro Organisacierngri Kedin

Përkrahësit

RROGRAEK përmbush qëllimin e saj duke u bazuar ne planin e saj tre vjeçar startegjik. Falë mbështetjes dhe vullnetit të vazhdueshëm të përfaqësuesve të organizatave të ndryshme ndërkombeëtare që veprojnë në Kosovë, RROGRAEK ka arritur ti zbërthejë qëllimet e Stragjisë në projekte dhe aktivitete konkrete.

Përkrahësit e RROGRAEK janë:

Find us:


web site:
www.rrograek.org
email: info@rrograek.org
Tel: 038 / 735 - 991

Raport Monitorues

Duke u bazuar ne Strategjine  tre vjeçare,  RROGRAEK ka publikuar raporte hulumtuese per çeshtje te rendesishme qe i prekin grate dhe vajzat e reja te komuniteteve Rome, Ashkali dhe Egjiptase ne Kosove. Me poshte mund te gjeni listen e publikimeve te cilat mund t’I shkarkoni.

Shkarko PDF