Rrjeti i organizatave të Grave Rome, Ashkali dhe Egjiptase të Kosovës
The Network of Roma, Ashkali and Egyptian Women Organizations of Kosovo
E kosovake Romane, Ashkaliengre thaj Egipqanengre Djuvlengro Organisacierngri Kedin

Bordi

Bordi i RROGRAEK përbëhet nga  5 anëtare, të cilët janë  zgjedhur nga  Kuvendi i RROGRAEK-ut.  Bordi ndihmon dhe këshillon për kontrollin dhe udhëheqjen e çështjeve dhe pasurisë së RROGRAEK-ut si dhe vepron në pajtim me qëllimet e organizatës. Për vitin 2013, Bordi i Drejtorëve përbëhet prej këtyre anëtareve:

Elvane Qorri
Kryetare e Bordit

Zylfije Bajrami
Anëtare e Bordit

Gani Elshani
Anëtar i Bordit

Habit Hajredinaj
Anëtar i Bordit

Visare Nimani
Anëtare e Bordit 

Stafi

Shpresa Agushi
Drejtoreshë Ekzekutive

Diana Shaka
Zyrëtare për financa dhe  administratë

Mimoza Gavrani
Kordinatore e projekteve në partneritet me Qendrës Evropiane për çështje të Minoriteteve  (ECMI)

Bleta Qehaja
Menagjere  e projektit të përkrahur nga Kvinna till Kvinna dhe në partneritet me  Save the Children

Find us:


web site:
www.rrograek.org
email: info@rrograek.org
Tel: 038 / 735 - 991

Takimi në Gjakovë RROGRAEK me përfaqësuesit e të rinjve

Më 31 Gusht 2018, RROGRAEK-u së bashku me përfaqësuesit e grupit të të rinjve për avokim nga komuna e Gjakovës, mbajtën një takim lidhur me situatën e dhunës në familje tek komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian në komunën e Gjakovës. Takimi u mbajt në zyrat e “OJQ Prosperiteti”. Të pranishëm ishin tre përfaqësues nga mekanizmat relevant për trajtimin e rasteve të dhunës në familje, Z. Kristë Gjokaj - përfaqësues i Policisë, Z. Agim Pula – Mbrojtës i Viktimave dhe Znj. Sakibe Doli – përfaqësuese e strehimores për viktimat e dhunës në familje në komunën e…