Rrjeti i organizatave të Grave Rome, Ashkali dhe Egjiptase të Kosovës
The Network of Roma, Ashkali and Egyptian Women Organizations of Kosovo
E kosovake Romane, Ashkaliengre thaj Egipqanengre Djuvlengro Organisacierngri Kedin

Vizioni

RROGRAEK është e angazhuar për të mbështetur vazhdimisht integrimin dhe për të promovuar të drejtat e grave Rome, Ashkali dhe Egjiptas në Kosovë. Vizioni ynë për të përmbushur këtë mision është me anë të trajnimeve intenzive për ngritjen e kapaciteteve, avokim dhe trajnime lobuese që do të forconin përfaqësimin e grave në nivel  lokal, si dhe qeverisjen qëndrore, takime me OJQ-të e grave të tjera dhe akterëve të tjerë në Kosovë duke synuar qëllime  bazë të përbashkëta të bashkëpunimit dhe promovimit ndër-etnik, shkëmbimi i përvojave dhe informacionit me OJQ-të e tjera në nivel lokal dhe global; ndërgjegjësimi aktivitete në arsim dhe kujdes shëndetësor për gratë dhe vajzat e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptas në Kosovë.

 

Find us:


web site:
www.rrograek.org
email: info@rrograek.org
Tel: 038 / 735 - 991

Takimi në Gjakovë RROGRAEK me përfaqësuesit e të rinjve

Më 31 Gusht 2018, RROGRAEK-u së bashku me përfaqësuesit e grupit të të rinjve për avokim nga komuna e Gjakovës, mbajtën një takim lidhur me situatën e dhunës në familje tek komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian në komunën e Gjakovës. Takimi u mbajt në zyrat e “OJQ Prosperiteti”. Të pranishëm ishin tre përfaqësues nga mekanizmat relevant për trajtimin e rasteve të dhunës në familje, Z. Kristë Gjokaj - përfaqësues i Policisë, Z. Agim Pula – Mbrojtës i Viktimave dhe Znj. Sakibe Doli – përfaqësuese e strehimores për viktimat e dhunës në familje në komunën e…